Showcase

TIPCO จัดการปัญหาด้านพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพด้วยซอฟต์แวร์บริหารจัดการแบบอัตโนมัติ STARCAT

``การสร้างความสัมพันธ์กับยูสเซอร์ในแผนกต่างๆ นั้นเป็นสิ่งจำเป็นต่อการพัฒนาด้านระบบ เพราะทางฝ่ายไอทีจะได้ทราบถึงข้อมูลทั้งความต้องการและปัญหาที่เกิดขึ้นกับยูสเซอร์เพื่อนำมาวิเคราะห์แก้ไขหรือพัฒนาเพิ่มเติมได้ในอนาตต ส่วนงานดูแลด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ด้วยจำนวนพนักงานและเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่มากมาย ทั้งในสำนักงานใหญ่และสำนักงานที่อยู่ในต่างจังหวัด ประกอบกับการที่มีบุคลากรด้านไอทีอย่างจำกัด ดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องหาโซลูชั่นที่เป็นลักษณะแบบอัตโนมัติเพื่อที่จะช่วยลดปัญหาด้านการจัดการกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่มากมายดังกล่าวได้``คุณสมาน สุดแสง ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มบริษัททิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

บขส. เสริมแกร่งด้านระบบไอที ด้วยซอฟต์แวร์บริหารจัดการคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง

“ก่อนหน้าที่ บขส. จะเลือกใช้ซอฟต์แวร์ StarCat ก็จะใช้วิธีการพูดคุยสอบถามปัญหาผ่านการโทรศัพท์ระบบไอพี แต่อย่างไรก็ตาม พบว่าวิธีการดังกล่าวไม่ค่อยมีความสะดวกในการใช้งาน จึงได้ตัดสินใจเลือกใช้ซอฟต์แวร์ StarCat ซึ่งมีคุณสมบัติต่างๆ ในการเข้ารีโมทแอ็คเซสเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายปลายทาง ควบคุมเครื่อง พร้อมตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นและสอนการใช้งานให้แก่ผู้ใช้ได้ทันที…”คุณสิทธิชัย เกาศล ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ขนส่ง จำกัด

บสย. กับการบริหารจัดการด้านคอมพิวเตอร์อย่างมีระบบ

“เราเล็งเห็นว่า StarCat เป็นซอฟต์แวร์ฝีมือคนไทยที่ทำงานได้มีประสิทธิภาพเทียบเคียงกับซอฟต์แวร์จากต่างประเทศ มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ สะดวกและใช้งานง่าย ราคาสมเหตุสมผล สามารถลดต้นทุนในการบริหารจัดการและการดูแลรักษาระบบ นอกจากนี้ตัวโปรแกรมยังตอบโจทย์การจัดทำข้อกำหนดให้สอดคล้องกับนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศขององค์กรที่อ้างอิงตามมาตรการความปลอดภัยบนระบบคอมพิวเตอร์ ISO27001…”คุณสงขลา นันทขว้าง ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการเทคโนโลยี ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

Ours Clients