Video Tutorials

Remote Control

ฟังก์ชั่น Remote Control ช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ลูกข่ายได้โดยสะดวก คลิปแนะนำการใช้งานฟังก์ชั่น Remote Control นี้ได้นำเสนอทั้งขั้นตอนการเลือกใช้ฟังก์ชั่นและความสามารถเบื้องต้นที่ลูกค้า StarCat นิยมใช้งานอย่างแพร่หลาย

Asset Management

ฟังก์ชั่น Asset Management ช่วยให้คุณจัดเก็บข้อมูลสินทรัพย์ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ได้ครบถ้วน คลิปนี้แนะนำการใช้งานฟังก์ชั่น Asset Management โดยนำเสนอวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่อยู่ในระบบ ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้สามารถนำมาวิเคราะห์และวางแผนเพื่อบริหารการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

SOFTWARE DEPLOYMENT

ฟังก์ชั่น Software Deployment ช่วยให้คุณสามารถติดตั้งหรือลงโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายได้อย่างครบถ้วนและรวดเร็วเพียงแค่ “ลากแล้ววาง” เท่านั้น คลิปแนะนำการใช้งานฟังก์ชั่น Software Deployment นี้ นำเสนอวิธีการใช้งานเพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์ไปยังกลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มใหญ่

System Policy and Security

ฟังก์ชั่น System Policy and Security ช่วยให้คุณกำหนดและควบคุมการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายให้เป็นไปตามนโยบายขององค์กร ดังตัวอย่างในคลิปที่กล่าวถึงการกำหนดนโยบายการใช้งานตู้ ATM ของธนาคารหนึ่ง หรือการกำหนดการเข้าถึงเว็บไซต์บางเว็บ เป็นต้น